Gallery -> Natur -> Makrofotografie
KreuzSpinne
(Araneus daiadematus)
frisst HeuschreckeKreuzSpinne
(Araneus daiadematus)
frisst HeuschreckeKreuzSpinne
(Araneus daiadematus)
frisst HeuschreckeMotte
Massstab 5:1Blattlaus
Massstab 5:1Blattlaus
Massstab 5:1Zitterspinne
Ma▀stab 5:1Ameise
Ma▀stab 3:1Raupe
Ma▀stab 5:1Raupe
Ma▀stab 3:1Ameise
Ma▀stab 3:1Fliege
Ma▀stab 3:1Fliege
Ma▀stab 3:1Fliege
Ma▀stab 2:1Fliege
Ma▀stab 2:1Schwebfliege im FlugSchwebfliege im FlugSchwebfliege im FlugAmeisen streiten sich um Läuse
Ma▀stab 2:1Ameise beim Läuse melken
Ma▀stab 2:1Käfer
Ma▀stab 3:1Fliege
Ma▀stab 2:1Fliege
Ma▀stab 2:1Spinne frisst insekt
Ma▀stab 3:1Fliege
Ma▀stab 2:1Fliege
Ma▀stab 3:1Was auch immer
Ma▀stab 3:1Marienkńfer larve
Ma▀stab 1:1Biene
Ma▀stab 1:1Schildwanze
(Eurygaster Testudinaria)
Ma▀stab 2:1WanzlarvenSechsfleck WidderchenFliegeHeuschreckeHeuschreckeKohlschnakeRaupeSpinneMarienkaeferAlienHummelHummelHummel fńhrt Stachel ausSchwebfliegeFliegeSpinneHummelFliegeSpinneSpinne mit BeuteSchwebfliegeFliegeSpinne